Parkovisko Železná studienka – Vyjadrenie o výsledku posúdenia podnetu a výzva na prijatie opatrení

Dňa 3. mája 2018 ste sa na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím obrátili s podnetom, v ktorom ste poukazovali na to, že v lokalite Bratislava – Železná studienka sú pri Červenom moste zriadené dve parkoviská, avšak ani na jednom parkovisku nie sú vyhradené parkovacie stojiská pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Po preskúmaní podnetu som zistila, že v prípade parkoviska v lokalite Železná studienka – pri Červenom moste nie sú splnené všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorá stanovuje podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška č. 532/2002 Z. z.“), nakoľko sa na parkovisku nenachádzajú žiadne stojiská vyhradené pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v dôsledku čoho dochádza k porušeniu § 58 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ako aj k porušeniu Článku 9 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Primátora hlavného mesta SR Bratislavy som podľa ustanovenia § 10 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požiadala o prijatie opatrení, ktoré povedú k vybudovaniu vyhradených parkovacích miest pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a k zabezpečeniu bezbariérového prístupu na parkovisku v lokalite Železná studienka – pri Červenom moste v čo najbližšej dobe.

Primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy som navrhla, aby v termíne do 31. decembra 2018 zabezpečil všetky úkony, ktoré sú potrebné k vypracovaniu projektu organizácie dopravy a následnému vybudovaniu parkovacích stojísk vyhradených pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na parkovisku v lokalite Železná studienka – pri Červenom moste.

Zároveň som ho požiadala, aby ma  v termíne do 31. decembra 2018 písomne informoval o všetkých úkonoch a opatreniach, ktoré Magistrát hlavného mesta SR prijal a zrealizoval.

Nižšie Vám zasielam scan Vyjadrenia o výsledku posúdenia podnetu a výzvy na prijatie opatrení adresované primátorovi hlavného mesta SR.

S úctou

JUDr. Eva Arnoldová
právnička
Úrad komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím