~ Ej, bisťu! ~

Načim nám opäť 2% podať!

Aj jedno, či aj tri sa dajú. Ej veru treba chudobným dať a nie, hen, bohatým nechávať! Preto neleň a hybaj po tutok dole a aj na www.fb.com/rozhodni pozri. Tu všetko vysvetlenô polopate. Pre Teba bude asi treba pravdepodobnô, tuto hľa tento papier nami už popísaný.

A nenechávaj si to na poslednú chvíľu, bo na dereš pôjdeš – a ten rozhodne bezbariérový nie je!

A na čo dukáty pôjdu? Na projekty go-ok: HendiKup.sk – eshop podporujúci šikovných zdravotne postihnutých, parkuvacie miesta parking4disabled, na hru kamstatosom.sk, na ne/jedno prekvapenie a na organizáciju, aby sme mohli naďalej bariéry odstraňuvať, lebo to dôležitô!

A ozaj, nezabudni túto stránku s videjkom šéruvať, Ti ďakujeme za to!

1. SOM (vyberte):

a o ročné zúčtovanie dane požiadam svojho zamestnávateľa

 

2. TLAČIVÁ:

pomoc:

 • Do 15. 2. 2018 (za )
  • požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
  • o vydanie Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 3 % zaplatenej dane – ak ste dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín v roku 2017 pre ľubovoľného prijímateľa alebo prijímateľov dobrovoľníckej činnosti (organizácia alebo jednotlivec) a máte o tom potvrdenie.
  • 2 % zaplatenej dane, v inom prípade.
 • Na základe toho vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane, čiastočne sme Vám ho už predvyplnili. Minimálna čiastka ktorú nám môžete poukázať je 3,- €.
 • Chceme Vás poprosiť, aby ste v tlačive zaškrtli Súhlas so zaslaním údajov, budeme sa Vám vedieť poďakovať.
 • Do 30. apríla 2018 (za ) doručte obe tlačivá (1. Potvrdenie o zaplatení dane a 2. Vyhlásenie o poukázaní 2% (3 %) zaplatenej dane) Vášmu daňovému úradu podľa Vášho trvalého bydliska. Upozornenie: Ak poukazujete 3 %, povinnou prílohou sú aj Potvrdenia o dobrovoľníckom odpracovaní, minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, stačia kópie.
 • Poznámky:
  • Do kolónky Rok: sa píše 2017
  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov neprevádzate Vy, ale daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
  • Môžete si vybrať len jedného prijímateľa 2% alebo 3%, sumu nemôžete rozdeliť medzi viacerých prijímateľov.
  • Daňový úrad má po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.
  • Nezabudnite sa všade podpísať.
 • Ak máte i napriek tomu problémy s vypĺňaním daňového priznania za rok 2017 v rámci poukázania 2% (3%) z daní, neváhajte sa na nás obrátiť.

a sám/a si podám daňové priznanie

 

2. TLAČIVÁ:

pomoc:

Darovať môžete:

A) 3 % z Vašich daní, ak ste v roku 2017 dobrovoľnícky odpracovali pre ľubovoľné organizácie, či fyzické osoby minimálne 40 hodín,
B) 2 % z Vašich daní, v inom prípade.

 

A) Postup pri darovaní 3 % z Vašich daní:

 • Darovať môžete 3 % z vašich daní, ak táto časť má hodnotu aspoň 3,- €.
 • Ak ste v roku 2017 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín, potrebujete o tom získať potvrdenie (alebo potvrdenia). Potvrdenie vydáva:
  • vysielajúca organizácia – právnická osoba, ktorá vysiela dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti
  • prijímateľ dobrovoľníckej činnosti – organizácia alebo fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník činnosť vykonával.
 • Stiahnite si, vytlačte a vyplňte tlačivo daňového priznania typ A (len príjmy zo zamestnania) alebo typ B (viac druhov príjmov).
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania pre 3 % uviesť (typ A – VIII. oddiel, typ B – VII. oddiel):
  • označte krížikom „spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane“
  • IČO: 42191904
  • SID: nevypĺňať
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno: go-ok, o.z.
  • Sídlo: Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava
 • Chceme Vás poprosiť, aby ste v tlačive zaškrtli Súhlas so zaslaním údajov, budeme sa Vám vedieť poďakovať.
 • Nezabudnite podpísať daný oddiel (typ A – VIII. oddiel, typ B – XII. oddiel)
 • Do 3. apríla 2018 (alebo do dátumu na podanie daňového priznania, ak ste požiadali o odklad) doručte tlačivo daňového priznania Vášmu daňovému úradu (podľa Vášho trvalého bydliska) a uhraďte daň. Povinnou prílohou daňového priznania na poukázanie 3 % sú aj potvrdenia o odpracovaní minimálne 40 dobrovoľníckych hodín (stačia kópie, originály si ponechajte).

 

B) Postup pri darovaní 2 % z Vašich daní:

 • Darovať môžete 2 % z vašich daní, ak táto časť má hodnotu aspoň 3,- €.
 • Stiahnite si, vytlačte a vyplňte tlačivo daňového priznania typ A (len príjmy zo zamestnania) alebo typ B (viac druhov príjmov).
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania pre 2 % uviesť (typ A – VIII. oddiel, typ B – XII. oddiel):
  • IČO: 42191904
  • SID: nevypĺňať
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno: go-ok, o.z.
  • Sídlo: Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava
 • Chceme Vás poprosiť, aby ste v tlačive zaškrtli Súhlas so zaslaním údajov, budeme sa Vám vedieť poďakovať.
 • Nezabudnite podpísať daný oddiel (typ A – VIII. oddiel, typ B – XII. oddiel)
 • Do 3. apríla 2018 (alebo do dátumu na podanie daňového priznania, ak ste požiadali o odklad) doručte tlačivo daňového priznania Vášmu daňovému úradu (podľa Vášho trvalého bydliska) a uhraďte daň. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

 

Poznámky:

 • Ak máte príjem zo zamestnania a podávate si daňové priznanie sami, požiadajte do 5. 2. 2018 svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2017.
 • IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
 • Môžete si vybrať len jedného prijímateľa 2% alebo 3%, sumu nemôžete rozdeliť medzi viacerých prijímateľov.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov neprevádzate Vy, ale daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Daňový úrad má po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.
 • Ak máte i napriek tomu problémy s vypĺňaním daňového priznania, neváhajte sa na nás obrátiť.

a sám/a si podám daňové priznanie

 

2. TLAČIVO:

pomoc:

 • Darovať môžete 1 % alebo 2 % z vašich daní, ak táto časť má hodnotu aspoň 8,- €.
 • Stiahnite si, vytlačte a vyplňte tlačivo Daňové priznanie pre právnické osoby.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť (IV. časť):
  • IČO: 42191904
  • SID: (nechajte prázdne)
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno: go-ok, o.z.
  • Sídlo: Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava
 • Chceme Vás poprosiť, aby ste v tlačive zaškrtli Súhlas so zaslaním údajov, budeme sa Vám vedieť poďakovať.
 • Nezabudnite podpísať časť VI. (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby)
 • POZOR:
  • Ak ste v roku 2017 alebo do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2018, nedarovali ľubovoľnej organizácii financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať iba 1 % z dane. V tomto prípade vyplníte v časti VI. riadok 4.
  • Ak ste v roku 2017 alebo do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2018, darovali ľubovoľnej organizácii financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane. V tomto prípade vyplníte v časti VI. riadok 2 a 3.
 • Do termínu na podanie daňového priznania (do 3. 4. 2018 alebo v prípade odkladu Vami zvolený termín) doručte tlačivo daňového priznania Vášmu daňovému úradu (podľa Vášho trvalého bydliska) a uhraďte daň.

 

Poznámky:

 • IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov neprevádzate Vy, ale daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% alebo 2% z dane žiadne iné tlačivo.
 • Sumu 1% alebo 2% z dane môžete poukázať viacerým prijímateľom. V takomto prípade vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V časti VI. v riadku 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Darované financie na verejnoprospešný účel nie je potrebné dokladovať v daňovom priznaní. Darovacie zmluvy a pod. sú potrebné iba pri potenciálnej kontrole.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

ÚDAJE:

 • IČO: 42191904 (vypĺňa sa sprava)
 • SID: nevypĺňať
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno: go-ok, o.z.
 • Sídlo: Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava

URČITE SI PREČÍTAJTE:


TERMÍNY:

 • 15. 2. 2018 (po limite ) je termín, kedy môžu zamestnanci požiadať zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • 16. 4. 2018 (zostáva ) je termín, dokedy je zamestnávateľ povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2017
 • 3. 4. 2018 (zostáva ) je termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% (3%) z dane
 • 3. 4. 2018 (zostáva ) je obvyklý termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 1% z dane
  • Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.
  • Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2017 (DP za rok 2017) môže poukázať iba 1% z dane.
 • 30. 4. 2018 (zostáva ) je termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane.